Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz

Pjesëmarrje


Vizitat e sotshme:31
Vizitat (këtë muaj):12569
Vizitat (këtë vit):141463
Vizitat (totale):556868

Reagime

Të nderuar,

Do të na ndihmoni shumë në qëllimin që të jemi më të mirë dhe më efektiv në punën tonë nëse komentet tuaja, sugjerimet dhe ankesat i shkruani në formularët e mëposhtëm (Ankesë dhe Pyetësorë) dhe ato i dërgoni në E-Mail adresën vijuese: info@cph.mk

Lajmërim

word-icon-256x256

Publikime

 

  2021 година
pdf Информација за состојбата со дијабет за населението од Скопскиот регион во текот на 2020 година
pdf Информација за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи од Скопскиот регион во 2020 година
pdf ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРАБОТЕН КАДАР ВО УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТОЗА 2020 ГОДИНА
pdf Годишен Извештај за 2020 година
   
  2020 година
pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

pdf

Болести на циркулаторниот систем од 2017-2019 година

pdf

Малигни неоплазми во скопскиот регион 2017-2019 година

pdf

Информација за  состојбата со психози за населението од скопскиот регион во текот на 2019 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на подрачјето на Скопје за 2017-2019 година

pdf Информација за  состојбата со  менталните заболувања во Скопскиот регион во текот на 2019 година
pdf Информација за здравствени индикатори, 2009-2019 година, на подрачјето што го покрива центарот за јавно здравје Скопје 
pdf  Информација за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи од Скопскиот регион во 2019 година
pdf

Информација за состојбата со дијабет за населението од Скопскиот регион во текот на 2019 година

pdf

Извештај за хронична бубрежна болест за пациенти регистрирани во 2019 година Скопје

pdf Промоција на здравје спроведена во скопскиот регион во прво полугодие 2020 година
pdf

Извештај за малигните заболувања во скопскиот регион за 2019 година

pdf

 ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРАБОТЕН КАДАР ВО УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТОЗА 2019 ГОДИНА

pdf

 Информација за обемот и видот на здравствените услуги за специјалистичка здравствена заштита на ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПСКИОТ РЕГИОН ЗА 2019 ГОДИНА

pdf

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2019 ГОДИНА ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

   
  2019 година
pdf

Евалуација на состојбите со морбидитет и морталитет  кај жените во репродуктивниот  период  на подрачјето што го покрива  Центарот за јавно здравје Скопје за период  2014-2018 година

pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2018 година
pdf Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2018 година
pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2018 година
pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2018
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2018 година  
 pdf

ИНФОРМАЦИЈА ЗА  СОСТОЈБИТЕ СО ХРОНИЧНАТА ОПСТРУКТИВНА  БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН  ОД 2014-2018 ГОДИНА

 pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2018 година
pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2018 година
 pdf Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2017 година
pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2017 година
pdf

Предлог-програма за јавно здравје за 2019 година,во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

 pdf  Општини во град Скопје и нивни населени места, попис 2002
 pdf Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2017 година
pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2017 година
pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2017
pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2017 година
pdf Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2017 година  
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2017 година  
pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2017 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2016 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2014 - 2016 година

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2016

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2012-2016 година

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2016 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2015 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2015 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2015 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2015 година

pdf 

 

Процена на населението во Скопскиот регион за 2015 година

 

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

   
  2015 година
pdf

Информација за здравјето на жените и децата во Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2016 година во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2012 - 2014 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2014

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2014

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2014 година.

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Информација за алергичните болестиво Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2014 година
pdf

предлог текст на активности во социјално--медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето во рамки на предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2015 година

pdf

Информација за здравјето на жените во репродуктивниот период на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2009-2013 година

pdf

Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на населението за 2013 година

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2011 - 2013 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2013

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2013 година.

pdf

Информација за морбидитет и морталитет од болести на циркулаторниот систем утврдени кај населението во Скопскиот регион во 2013 година.

pdf

Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2013 година
pdf

Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион според одбрани индикатори за 2012 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион 2007-2012 година.

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2012 година

pdf

Анализа за состојбата со малигните заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје-Скопје

pdf

Р Е З И М Е- малигни заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје Скопје

pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2012 година.
pdf

Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на Скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2012 година

 

2012 година

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здраствените установи во Скопскиот регион за 2011 година.

pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година.
pdf Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2011 година
pdf Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион за 2011 година
pdf Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година
 

 2010 година

pdf Информација за амбулантно поликлинички морбидет за 2009 година
 2009 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
   2008 година
pdf Анализа 2007
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за хроничната бубрежна инсуфиценција утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година

 

 

 

Shtator 2021
HMMEPSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Aktivitete Dhjetore 2019 Aktivitete Dhjetore 2019   Floria Hamid,punëtorë i diplomuar socijal Aktivitete në promovim të shëndetit. QSHP Shkup, Departamenti i Mjekë... lexo më shumë...
Aktivitete Nentore 2019 Aktivitete Nentore 2019   Çerdhja fëmijnore“11 Tetori” - Veri, Nëntor 2019 Çerdhja fëmijnore“Strasho Pinxhur 2“ -  Butel 1, nëntor 2019 ... lexo më shumë...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Për shëndet më të mirë-Çerdhja e fëmijve Lavçe, fsh. Lisiçe, 30 tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019               Çerdhja e fëmijëve BUBA MARA, Pçelka 1, Sonce, komuna e Aerodromit, Shkup Tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019 Prezantim dhe verifikim të raportit për monitorim të Planit aksional për shëndet seksual dhe riprodhues 2018-2020, Shkup, tetor ... lexo më shumë...
Shtatore 2019 Shtatore 2019     Medresa Isa Bej në Kondovë, Shtatorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete shtatore 2019 Aktivitete shtatore 2019 Shtatorë 2019 SHF Bratstvo, Karposh Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në promovim të shëndetit. ... lexo më shumë...
31 Maji 31 Maji 23/мај/2019 QTT Plaza   Përfaqësuesit e Repartit për mjekësi sociale pranë QSHP Shkup ishin pjesëmarrës në punëtor... lexo më shumë...
crnice shq crnice shq Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në vizitë te të moshuarit, Svetlla nadezh , Cërniçe, komuna Qendër. Maj 2019. lexo më shumë...
Labos Labos Në Shtëpinë për kujdesin dhe akomodimin e të moshuarve, LABOS, për promovimin e shëndetit të personave të moshuar. Floria Hamid Punonjës s... lexo më shumë...
Hasan Prishtina Hasan Prishtina Shkolla Fillore Hasan Prishtina në axhendën e aktiviteteve për promovimin e shëndetit në Repartin е Mjekësisë Sociale në Qendrën e Shëndet... lexo më shumë...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Prej forumit nacional të shëndetësisë, 13 Shkurt 2019 Përfaqësues prej Qendrës për Shëndet Publik Shkup. Reparti i mjekësisë sociale , nd... lexo më shumë...
Pance Karagjoyov Pance Karagjoyov Reparti i mjekësisë sociale Dega për promocionin e shëndetësisë.       Florija Hamid punëtor social i diplomuar dhe edukatore e shëndet... lexo më shumë...
Saraj Shkup Saraj Shkup RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË         Florija Hamid, edukatorë shëndetësor  Shkolla e mesme Shkup... lexo më shumë...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË       Florija Hamid, edukatorë shëndetësor Shkolla e mesme Shaip J... lexo më shumë...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... lexo më shumë...
27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtatorë 2018, QT Grand Plaza   Reparti i mjekësisë sociale pranë QSHP Shkup mori pjesë me përfaqësuesit e vet në takimin përfundimta... lexo më shumë...
Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Përparimi i shëndetit tek personat e moshuar me ndihmën e Qendrës për shëndet publik-Shkup   Shtëpia për personat e moshuar Vita-Ve lexo më shumë...
31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTËRORE PA DUHAN 2018:   DUHANI DHE SËMUNDJET E ZEMRËS     Në hapësirat e Institutit për shëndet publik Shkup, m... lexo më shumë...
PERDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017 PERDORIMI I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017     KONFERENCA PËR SHTYP PROMOVIMI I RAPORTIT NGA HULUMTIMI PËRDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJËRË NË REPUBLIK... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Si të hiqni dorë nga pirja e duhanit Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët: Duhani armiku më i madh i shëndetit   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
Кomunikimi  me mediumet Кomunikimi me mediumet 39-vjeçari len duhanin vetem pas 6 vizitash këshillimores   Кomunikimi  me mediumet   lexo më shumë...
Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Në tre mujorin e katërt të vitit 2015, reparti për promovimin e shëndetit ka zbatuar aktivitete për edukimin shëndetësor të popullatës në ... lexo më shumë...
Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor i zbatuar nga reparti i edukimit shëndetësor, promovim i shëndetit, në zonën që e përfshinë Qendra e shëndetit publik Shk... lexo më shumë...
Komunikim me mediumet Komunikim me mediumet Mjekët dhe motrat medicinale nuk hjekin dorë nga duhanpirja Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet   OBSH kërkon shtrejtimin e cigareve   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukim shëndetësor i kryer në zonën që e përfshin Qendra e shëndetit publik Shkup nga reparti i edukimit shëndetësor ( promovim i shëndeti... lexo më shumë...
TRAJNIM PËR PARANDALIMIN E HIV trajnim për parandalimin e HIV-it dhe përdorimin e drogës përmes qytetarëve nga rajonet kufitare – prill 2015    Dy përfaqësues... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shëndetësor i zbatuar në territorin e QSHP Shkup nga Reparti i mjekësisë sociale, promocion i shëndetit në periudhën nga janari deri... lexo më shumë...
6 mars 2015 6 mars 2015 6 mars 2015 Konferencë Kombëtare ,,Forcimi i gruas  „ – forcimi i njerëzimit ,  paramendoni!“ 6 mars 2015 lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Duhanpirësit nuk janë të interesuar për këshillimoren për dorëheqje nga duhani  Komunikim me mediumet lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Në muajin dhjetor, Qendra e shëndetit publik – Shkup në përputhje me planin për punë Qendra e shëndetit publik Shkup dhe plani vjetor kombët... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet INTERESIM I DOBËT PËR KËSHILLIMOREN KUNDËR DUHANIT  NGA SHËNDETIT JAPIN DORËHEQJE, POR JO NGA CIGARET  Komunikimi me ... lexo më shumë...
Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune për këshilltarët nga Këshillimorja për QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedon... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shëndetësor, nëntor 2014  Në muajin nëntor, Qendra e shëndeti publik Shkup, në përputhje me planin për punë në QSHP dhe planin... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Të rinjtë dhe pirja e duhanit: Kemi tejkaluar mesataren botërore.  Korniza ndërkombëtare, 22 % e të rinjve nga 12 deri 24 vjet me cigar... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Ndotja e ajrit dhe pirja e duhanit janë të pakrahasueshme  Përbërja kimike e ndotjes së ajrit dhe cigareve është e ndryshme, por shumi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore tetor 2014 Edukimi shendetesore tetor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup, në përputhje me planin për punë, në muajin tetor vazhdoi me edukimin shëndetësor të nxënësve në shkollat fi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore shtatore 2014 Edukimi shendetesore shtatore 2014 Reparti i mjekësisë sociale me edukimin shëndetësor,vazhdoi edhe në muajin shtator me promovimin e edukimit shëndetësor të popullatës në raj... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Është rritur numri i aborteve më të rijë se 20 vjet dhe te të miturat në vend dhe pavarësisht edukimit i cili zbatohet në shkollat fillore d... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Pesë vajza të moshës 14 vjeçare kanë lindur në vitin 2013 në klinikat gjinekologjike dhe në spitale. Fëmijët të cilët kanë lindur fëmijë jet... lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Këshillimore kundër duhanit :  Vështirë mundë ti bindim mjekët për dorëheqje Nga Qendra e shëndetit publik, ku zbatohen këshilla,thon... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet A do ti ndihmoj çmimi i rritur i cigareve për dorëheqje nga ajo?! Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët këshillojnë pacientët: Unë pijë duhan, por ti mos e bëjë Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Dorëheqje nga duhani Terapi individuale sipas profilit të duhanpirësit  Secili njeri që do ti ja paraqitni gjërat përmes shembullit ... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup sipas planit tremujor për punën në repartin për edukim shëndetësor vazhdon me edukimin shëndetësor për popul... lexo më shumë...
Еdukimi shendetsor maj 2014 Еdukimi shendetsor maj 2014 Në muajin maj të këtij viti u mbajtën gjithsej 204 ligjërata të përfshirë 3096 njerëz, fëmijë parashkollorë,nxënës të shkollave fillore dhe ... lexo më shumë...
Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Instituti i epidemiologjisë dhe biostatistika me mjekësinë informatike pran fakultetit të Mjekësisë në... lexo më shumë...
Mirnjohje,maj 2014 Mirnjohje,maj 2014 Reparti i Mjekësisë sociale në këtë falënderim e cila në muajin maj 2014 ju dha edukatorit shëndetësor Bajrush Islamovski nga re... lexo më shumë...
Edukimi shеndetеsor prill 2014 Edukimi shеndetеsor prill 2014 Në muajin prill, Qendra e shëndetit publik-Shkup përmes raportit për edukim shëndetësor,vazhdon me edukimin shëndetësor për rruajtjen dhe pë... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor mars 2014 Edukimi shendetesor mars 2014 Në muajin mars,aktivitete të Departamentit të edukimit shëndetësor ishin të kahëzuar kah mbajtja e ligjëratave arsimore për fëmijët parashko... lexo më shumë...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... lexo më shumë...
edukimi shendetesor janar 2014 edukimi shendetesor janar 2014 Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë të vitit 2013/2014, vazhdoi edukimi shëndetësor për rruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të fëmijëve... lexo më shumë...

Kalendari I Mjekësisë

zdr kalendar

Programet preventive

pdf

Ligji për Shëndetin Publik

pdf

Конвенции и Повелби

pdf